V centru současného umění DOX v Praze právě probíhá výstava Middle East Europe, která prezentuje díla evropských, palestinských i izraelských umělců reagujících na blízkovýchodní konflikt. Jedno z uměleckých děl představuje nacistické předválečné karikatury Židů a dává je do roviny s dnešními karikaturami muslimů a islámu, např. s oním známým obrázkem proroka s bombou na hlavě. Máte i Vy pocit, že lze současnou evropskou „vlnu“ karikatur islámu srovnávat s útoky na Židy za nacismu? A jak to dnes vypadá s karikaturou ve Francii, nejen tou antimuslimskou?
Karikatura by měla být vtipnou zkratkou, směšnou nebo výsměšnou, vypichující nějaký rys chování a jednání, hodný kritické pozornosti. Může mířit obrazně řečeno do vlastního hnízda i na ty druhé. Ve společnosti, která řadí svobodu vyjadřování mezí své základní hodnoty, nelze karikatuře klást apriorně hranice, ať už jde o vkusnost nebo nedotknutelná tabu. My v Evropě ovšem žijeme nejen v prostředí názorové svobody, ale i v prostředí právních států, které ve své většině trestně postihují podněcování rasové nenávisti. Předválečné karikatury Židů jsou trestně postižitelné, neboť jsou prokazatelně rasisticky laděné. Naopak současné karikatury islámu, byť ne pokaždé vtipné a vkusné, zesměšňují nešvary náboženských fanatiků a nemíří na muslimy jako celek. Dalo by se to přirovnat k antiklerikálním karikaturám, které byly v módě v Evropě před více jak sto lety. Ilustrací může být satirický časopis anarchistického ladění L´Assiette au Beurre, vycházející ve Francii v letech 1901–1912, do něhož kresbami přispíval i český malíř František Kupka. Přitom současní francouzští karikaturisté jsou ve srovnání se svými předchůdci daleko méně drsní a hrají na jemnější struny. Například satirický týdeník Charlie Hebdo, který přetiskl svého času skandál vyvolávající dánské karikatury islámského proroka a loni na podzim reagoval na volební úspěchy islamistů v Túnisku a Egyptě zvláštní přílohou – za což mu kdosi vypálil a zcela zničil redakci, islámského „posla božího“ nijak nedémonizuje. Vystupuje jako sympatická figura zoufající nad konáním mnohých z jeho současných vyznavačů a příznivců.

Francouzští odpůrci náboženství se prý uchylují k provokativním happeningům. Svolávají se pomocí sociálních sítí na internetu a organizují společné pikniky v místech, kde se shromažďují muslimové. A popíjejí v islámu zakázané víno a pojídají stejně zakázané vepřové. Humor, provokace, cílený útok na věřící, nebo prostě způsob, jak se vysmát přehnané zbožnosti?
Zmíněné akce, kolektivní piknik s názvem „Rossette et Pinard“, což by se dalo přeložit „laciný salám a stolní víno“, rozuměj vepřové + alkohol, z čehož je docela jasné, kam to míří především, vzešly z Lyonu. Před dvěma lety se tam začaly ad hoc svolávat prostřednictvím Facebooku skupinky mladých anarchistů a zastánců zachování nenáboženského charakteru veřejného života ve Francii, jinak řečeno „laickosti“. Jak rychle tyto neformální akce vznikly, tak rychle mizí. Nelze z toho ovšem vyvodit závěr, že tento proud odporu vůči „zviditelňování náboženství“ je mrtev. Ostatně, projevil se loni i v Paříži jako reakce na pouliční modlitby muslimů v některých částech hlavního města. Tamní mešity nebyly dostatečně prostorné, aby v pátek dokázaly pojmout davy věřících. Pařížská radnice na to reagovala pohotově nabídkou pronájmu části dnes opuštěné hasičské zbrojnice pro muslimské bohoslužby dotyčných muslimských komunit ze severních okrsků Paříže. Stalo se z toho trochu i politikum, neboť Marine Le Penová, šéfka suverenistické Front national, přirovnala muslimské modlení v pařížských ulicích k německé okupaci. Samozřejmě, že takové výroky nezapadly a vyvolaly nemalé polemiky.

Jaký je smysl pro humor v arabském světě? Předpokládám, že v arabské anekdotě Arab zpravidla přechytračí Žida, křesťana či Turka, ale – dokáže si arabský muž udělat legraci sám ze sebe? Společnost je přece mnohem více založena na mužské cti, než je tomu u nás, nebyla by potom legrace vlastně urážkou?
V běžných každodenních situacích není arabský svět nijak přepolitizovaný. Ani jsem nezaznamenal jako něco obvyklého zesměšňování jinověrců, odhlédnu-li od arabské mediální rutiny tepat do Izraele sklouzávající obvykle do hněvivého karikování sionistického, potažmo židovského „nepřítele“. Arabové si dělají vtipy z lidských slabostí a čerpají z tradic vtipálků a lidových mudrlantů s životním nadhledem. Humor navenek je stále dost autocenzurovaný, tedy nemluvit o ničem, co se týká náboženství, rozuměj islámu, politiky a sexu. Vtipy se sexuálním podtextem jsou veřejně tabuizovány. Jak jsem před několika lety zmínil v článku Když se Arabové smějí, v tomto ohledu panuje prudérie navenek. Půjdete-li s nějakým arabským kamarádem plavat do bazénu, určitě si před vámi ve sprše neodloží plavky. Intimní partie si každý ostražitě hlídá před zraky druhých. Běžná mluva je přitom plná množství košilatých narážek, v nichž se uplatňuje lexikální a sémantická bezbřehost arabštiny. Například slovo „ajr“, vyslovované v syrské arabštině „ér“, může znamenat mužské přirození. A tak možná narazíte v Damašku na takovýto vtip: V kanceláři aerolinek zvedne dívka telefon a představí se „Tady Air France“, na což se z druhého konce ozve: „Tady „ér“ Abú Alí“.
Viděno z našeho hlediska, řekl bych, že Arabové se berou příliš vážně, což zanechává stopy na jejich humoru. Často se mezi nimi objevuje rovněž sklon k jakési falešné, ostentativně manifestované hrdosti. Není výjimkou zvyklost držet se této hrdosti zuby nehty o to více, čím je zřejmější, že její základy se s postupujícím časem nevyhnutelně drolí a erodují.


Jordánsko – Vádí Rúm

Troufl by si dnes někdo natočit film, jako byl „Život Briana“?
Jak známo, tomuto žánru anglického humoru Monty Python není svaté nic. „Život Briana“ by se přitom dal docela snadno poislámštit s velmi podobnými efekty opakovaných nedorozumění mezi údajným „vyvoleným“ a davem toužícím po svém prorokovi. Leč vtipkovat na adresu víry je v prostředí islámu riskantní a přivádět na scénu nějakého prorokova dvojníka, byť v humorném a zlidšťujícím kabátě, je zcela nemožné, protože nepřípustné. Na něco takového si zřejmě žádný muslim nedovolí ani jen pomyslet. Bylo by to zahrávání si s rizikem rouhačství, které islám velice tvrdě odsuzuje. A někdo jiný? Pochybuji, že by to mělo nějaký smysl. Než aby to dodalo odvahy osvícenějším muslimům, spíše by je to semklo kolem tvrdého jádra.

Kauza Rushdie nekončí ani po čtvrtstoletí. Nedávno ho napadal i Imran Khan, považovaný v Evropě za liberálního pákistánského politika (Rushdie se o něm chystá napsat knihu). Kromě světoznámého Rushdieho existují i další případy zatracovaných literátů. Jak se např. žije Hafidovi Bouazzovi v Nizozemsku (jeho kniha Abdulláhovy nohy vyšla i u nás).
Hafíd Bouazza, nizozemský spisovatel marockého původu, nabídl již před deseti lety svou sbírkou eroticky laděných povídek Abdalláhovy nohy dobrou záminku každému, kdo se chce pohoršovat. Jeho originální a velice odvážné příběhy se točí kolem jediné posedlosti, kterou je sex. Snové halucinace, fabulace a představy erotických hrátek, v nichž sám autor dominuje, mu slouží k vykreslení melancholie ze ztraceného ráje dětství, k zobrazení složitostí exilu a nesnází integrace v cizím prostředí. Někdy jeho psaní působí přehnaně, občas nepřesvědčivě, ale povídky jsou zábavné, postavy jsou ze života a především jde o dílo provokativní. Svým vypjatým erotismem míři na pokrytectví muslimského prostředí, aniž by ovšem ponechával stranou přetrvávající stopy prudérie i ve společnosti země, která ho jako emigranta přijala. V Bouazzově rodném Maroku by se zřejmě kniha do oběhu sotva dostala. Nedávno jsem v jednom ze svých blogů psal o potížích arabských spisovatelů s vydáváním románů, v nichž figurují homosexuálové. Toto téma je v muslimském prostředí dodnes tabu a pokud se o jevu mluví, přičítá se na účet mravní zkaženosti cizího původu. Přitom není žádným tajemstvím, že homosexualita, byť se o ní nikdy nahlas nemluvilo, měla v arabském prostředí vždy silné zázemí.

V posledních letech narůstá v Evropě tlak k zákazu zahalování žen. Jedním z argumentů je, že nevychází z Koránu a jedná se pouze o symbol mužské nadřazenosti. Jakou máte radu pro ty, kteří se s tímto zahalením ve vzrůstající míře setkávají a jak Vy vnímáte tento prvek, s nímž se jistě též ve vzrůstající míře setkáváte? Jste pro zákaz burek a nikábů v Evropě?
Přiznám se, že jsem ve věci islámského zahalování ovlivněn francouzskou situací. Chápu tamní zákonná opatření, ať už se týkají zákazu ostentativních náboženských symbolů ve veřejných školách, čímž se míní především islámský šátek na hlavách děvčat, tak zákazu integrálního zahalování. Je mi srozumitelný princip francouzského republikánství, kterým je laickost čili zásada nenáboženskosti veřejného života. Laická společnost není společnost nenáboženská či ateistická, je to společnost, která staví Boha a bohy do sféry privátní. Veřejná sféra nemá žádného boha. Míchat do toho otázku tolerance je nemístné. Moderní občanská společnost má své občany smiřovat a neměla by lhostejně přihlížet k tomu, když se zneužívá zásada názorové tolerance k parcelování společnosti podle náboženství. Jsi-li muslim ve Francii, pak jsi nejprve francouzským občanem, se všemi právy a povinnostmi, a následně muslimem, nikoliv naopak. Takto by to mělo fungovat. Leč potíž nastává pokaždé, když muslimové, ale mohou to být i některé sekty křesťanské a židovské, pohlížejí na svoji víru jako na globalizující závazek, kterým se má řídit každý okamžik života věřícího a to stejně tak života soukromého, jako veřejného.


Umajjovská mešita ze začátku 8. století v Damašku

V jednom starém pojednání o Arabech a milování od an-Nafzávího jsem se dočetl, že „zavolá-li si ji manžel, vyhoví mu v manželské povinnosti, ba dokonce jeho zájem předvídá a ve všem mu vyjde vstříc“. Je dodnes zakořeněn v orientálních mužích pocit, že žena je nástrojem k jeho sexuálním zálibám? Vždy jsem se divil, jak málo západní feministky protestují proti postavení žen mimo Evropu (spíše neprotestují).
Dovolím si ten ustálený názor na postavení ženy v islámu trochu zproblematizovat. Machismus, dominace mužského elementu, je v muslimském kulturně-společenském prostředí silně přítomný. Leč problém nevychází z toho, že by žena měla být brána jen za jakýsi objekt mužových sexuálních choutek. Tak tomu vůbec není. Ženský problém vzniká z toho, že společenské a životní role muže a ženy jsou podle islámských pravidel jasně stanoveny. Muži je dána rozhodující odpovědnost, žena se musí podřizovat v jasně stanovených mezích. V životě rodiny se však role mění. Žena matka často uvnitř domu dominuje. Ve výchově dětí a v hospodaření domácnosti. Jsou to kupodivu právě muslimské ženy, kdo vychovávají syny ke zvyklostem, které se zdají být v jiném prostředí podivné či dokonce nepřijatelné. Ať už je to jistá mužská rozmazlenost, autoritativnost, a pak jakási zvláštní forma slabošství, díky níž je syn k matce vázán často silněji než k vlastní manželce, a u matky hledá nezřídka radu i útočiště. Ženský problém vychází z toho, že z jasně stanovených ženských rolí není beztrestného úniku, což v zásadě znamená, že žena není ve svém rozhodování nezávislá. Záměrně ponechávám stranou extrémní případy typu cizoložství, jež má být trestáno kamenováním, či ženské odvety za domácí násilí, neřku-li případy znásilnění, kdy soudy oběť dokáží měnit ve viníka. Leč to jsou případy, kdy ony zmíněné evropské feministky zpravidla nemlčí a veřejně protestují.

Budu citovat z kázání v pražské mešitě zveřejněném na islamweb.cz: „Islám zakazuje manželství s nevěřící ženou za jakýchkoli okolností…sdílení lože s takovouto ženou je pokládáno za cizoložství…co se týče muslimů, kteří se již oženili s nevěřícími ženami, tito by se od nich měli ihned odloučit…naléháme na naše muslimské bratry, aby pokud znají nějakého muslima, který je ženat se ženou nevěřící v Boha, tomuto doporučili manželskou rozluku.“
Zásada společného náboženství v manželském svazku je v islámu obecně známá. Kdysi jsem jako soudní tlumočník doprovázel řadu českých dívek ke sňatku s muslimy. Byly doby, kdy se jim zdálo, že přestoupit na islám je pouhá formalita. Nemálo z nich posléze prohlédlo a já jsem jim zase pomáhal při vyřizování rozvodů. Nebylo to ovšem pokaždé snadné. Dnes to bude zřejmě ještě obtížnější, neboť kulturní reislamizace, jíž jsme svědky a o níž svědčí i shora uvedená citace, proniká citelně i do manželského soužití. A pokud by samotní snoubenci snad byli v této záležitosti lhostejní, jejich okolí, rozuměj rodiny, je většinou donutí postoj změnit.

Budu Vás citovat: „Osobně jsem nenašel jedinou muslimskou zemi, kde by nebyly na prodej a opakovaně připomínány v médiích s cílem potvrdit tezi o světovém sionistickém spiknutí.“ Řeč byla o proslulých Protokolech sionských mudrců.
V pražské mešitě se káže o tom, že „největšími nepřáteli věřících jsou Židé… což není nic nového, vždyť zabíjeli i posly a proroky“. Tyto úryvky jsou z kázání, které si lze přečíst na islamweb.cz. Předpokládám, že v pařížských mešitách nebudou nenávistná kázání výjimkou. Jak přistupuje francouzský stát a média k tomuto problému?
Jak a co se káže v mešitách a muslimských modlitebnách ve Francii je ostře sledováno. Francouzské úřady a politici často kladou důraz na rozdíl mezi „islámem Francie“ a „islámem ve Francii“. Je jasné, čemu se dává přednost. Pojmenování „islám Francie“ či „francouzský islám“ implicitně vyjadřuje záměr muslimy integrovat a zainteresovat na občanském soužití. Pokud jsou francouzskými občany i Židé, což znamená, že jejich čest a důstojnost jsou chráněny zákonem, interpretovat koránské protižidovské výroky hrubě politickou, ba nepravdivou aktualizací znamená zahrávat si rizikem trestního postihu za urážku. Židé samotní registrují podobné urážlivé projevy a akty a pomocí svých organizací tlačí na odpovědná místa, usoudí-li, že míra antižidovské nenávisti překročila únosnou míru. Jinak samozřejmě i ve Francii platí, že brát si na mušku Izrael je nejpopulárnější formou muslimské propagandy.


Fez

Které knihy z poslední doby byste doporučil např. před cestou do arabského světa?
Mně se líbily knihy egyptského spisovatele Alá al-Aswáního Dům Jakúbján (Imára Ja´kúbján) a Chicago. První se stala navíc předlohou pro úspěšný film a téma druhé jsem loni viděl v divadelním zpracování v Théâtre des Amandiers, divadle, které hraje na pařížském předměstí Nanterre. Obě knihy jsou dobrým úvodem do egyptské současnosti a lze je doporučit každému, kdo se chystá Egypt navštívit. Nalezne tam klíče k pochopení jak příčin „arabského jara“, tak budoucích komplikací.

Můžete popsat tzv. Zones Urbaines Sensibles? Prý v nich žije na 5 milionů lidí a říká se jim Dar al-Islam nebo No-Go zones.
Kolem těchto předměstských aglomerací panuje nemálo vzruchu. Je to pochopitelné, neboť koncentrují problémy sociální, kulturní a bezpečnostní. Za poslední léta se tam hodně investovalo zejména do bytové výstavby, do škol a dalších sociálních služeb. Existuje politická vůle nepřestávat v úsilí motivovat mládež těchto zón k pozitivním životním aktivitám a neustupuje se navzdory přetrvávajícím negativním jevům jako jsou velká nezaměstnanost, vysoké procento nedokončené školní docházky, permanentní drobná zločinnost, obchodování s drogami, vandalismus, apod. Ačkoliv islám je v těchto místech silně přítomen, tvrdit, že tam vládnou jeho zákony, by bylo přehnané. Jistě jsou tam příznivé podmínky pro šíření fundamentalis­tického salafismu, rigidní tradicionalistické podoby islámu, z níž může vyrůstat nebezpečně radikální džihádismus. Leč většinou se tam projevuje spíše jen reislamizační tendence kulturní povahy, tedy návrat nových generací vzešlých z rodin bývalých přistěhovalců k náboženským tradicím typu dodržování ramadánu a stravovacích zvyklostí s důrazem na pokrmy „halál“. Znovuobjevování identity v islámu jistě zaslouží pozornost a může znepokojovat. Podrážděnost není dobrým rádcem a represe, byť občas nezbytné a nutné, tady natrvalo příliš nepomohou, ba naopak. Problémová předměstí si žádají trpělivost, nevděčnou, leč nezbytnou vzdělávací práci a vynalézavost ve vytváření co nejširší škály možností pro uplatnění mladých. Jen tak lze bránit tomu, aby většina nezůstávala jednolitou masou, jež se stává snadnou kořistí náboženských demagogů a fanatiků.

Kam rád chodíváte v Paříži a kam v Praze?
Mám rád dobře udržované moderní pařížské parky, například v místech bývalé továrny André Citroena na jihozápadním okraji Paříže nebo na opačné straně města v la Villette. Pěkné jsou rovněž procházky kolem kanálu Saint Martin. Pokud jde o Prahu, tu nepřekoná nic. Pohled na skvostné město ze zahrad Petřína se mně v jakékoliv roční době nemůže nikdy omrzet.

Jste arabista, ale na Vašem blogu jsem se dočetl, že Vás to táhlo i do Lvova, do Oděsy a na Podkarpatsko za karpatskými hrdiny natrvalo zvěčněnými literárním mistrovstvím Olbrachtovým a Čapkovým. Jak jste cítil československé kořeny na Podkarpatské Rusi?
Moje cesta po Ukrajině, to byl nádherný, vzrušující a zároveň smutný návrat do minulosti. Na Podkarpatsku jsou krásná místa, ale z předválečného Československa tam mnoho nezbylo. Možná jen pár staveb a sem tam nějaký hraniční kámen na východě. Místní lidi minulost nezajímá a nelze jim to vyčítat. Přesto je dobré, že se tam od nás jezdí a že tam nadšenci obnovují turistické cesty a jejich značení po našem způsobu.

Mohl byste doporučit čtenářům zajímavý tip (tipy) na dovolenou v islámských zemích? Místa, která Vás inspirovala, kam se rád vracíte, místa třeba i nepříliš známá, která nabídnou nevšední putování. Samozřejmě místa bezpečná, kterých vzhledem k současné dramatické situaci v mnoha arabských zemích ubývá.
Krásné je cestování po Maroku nebo v jordánských pouštích. Pohoří Atlas v Maroku láká a místní Berbeři jsou velice laskaví a pohostinní. V Jordánsku jsou zajímavé pouštní lovecké hrádečky, kterým věnoval pozornost už náš světově proslulý arabista Alois Musil. Kdysi jsem považoval za nejkrásnější arabské město Damašek. Prožil jsem tam na studiích téměř rok a měl jsem to štěstí poznat všechny taje tohoto místa. Na jihu Sýrie je pozoruhodná oblast Džabal ad-Drúz a krásně zelené údolí řeky Jarmúk. Dodnes mám z této oblasti před očima hrad vzniklý přestavbou římského amfiteatru v syrské Basře (Bosra aš-Šám). Názorná ilustrace kulturního vrstvení ve východním Středomoří tak častého.

Pan Felfel, místopředseda Libyjského klubu v ČR, mi v rozhovoru tvrdil, že odmítá, že by budoucnost Libye byla ohrožena nesmiřitelností jednotlivých kmenů. Jak Vy vidíte nejbližší budoucnost Libye a tzv. arabského jara v dalších zemích?
Dnešní aktuality vnášejí do nadějí spojovaných s arabským jarem nemálo pochybností. Přechod od starých autoritativních režimů k právnímu státu bude nesporně chaotický. Leč bráním se tomu dělat z toho následně pesimistické předpovědi a podléhat dnes oblíbenému sklonu příliš akcentovat a přeceňovat fatalitu islámsko-kulturního determinismu. Ani v Evropě se v minulosti demokracie nerodila snadno. Byla křehká, zranitelná a její osud se neutvářel lineárně a bez obratů nazpět. Francouzská revoluce z konce 18. století přinesla postupně teror, kontrarevoluci a posléze císařství. V islámské revoluci v Íránu, v jejímž důsledku se rozpadla monarchie v letech 1978–79, lze vystopovat obdobné fáze: teror, kontrarevoluci, nastolení mollahokracie. Po pádu bonapartistického císařství se krátkodobě obnovila revolucí odstraněná monarchie, kterou pak nahradila sekulární republika. Moderní Írán na tuto fázi stále čeká. Ani sekulární republika ve Francii neobstála natrvalo. Po vojenské porážce v červnu 1940 musela ustoupit autoritativnímu vichystickému režimu kolaborujícímu s nacismem.
Z dějin 20. století si připomeňme, že fašismus zničil italskou demokracii a nacismus zlikvidoval demokracii německou. Ve Španělsku porazil demokracii frankismus. Sovětský svaz vytvořil komunistický totalitarismus a vnutil ho evropským zemím, které se mu podrobily, byť některé z nich, jako předválečné Československo, demokracii už znaly a praktikovaly.
V těchto peripetiích nebyly ovšem nikdy zcela vymazány ideje francouzského revolučního převratu z konce 18. století. Svoboda, rovnost a svornost inspirovaly evropské společnosti a dokázaly je po přechodných porážkách vracet k demokracii.
Arabské jaro 2011 bude procházet podobnými převraty a obraty nebo fázemi umrtvení či zcizení demokracie. Leč poselství arabských revolucí je jasné, zůstává a bude se vracet. Arabové, muslimové i nemuslimové, muži a ženy, nechtějí stát jen na okraji světového vývoje.
Nápravě námluv Arabů s kapitalismem, liberalismem a demokracií, historicky pokažených zejména západním velmocenským kolonialismem, nemusí stát v cestě ani islám. Tato víra, jak ukázují arabské revoluce, nezavazuje ani k zaostalosti, ani k bídě, ani k despocii. A trvá-li někdo na názoru, že islám je neslučitelný s demokracií, nemá cenu ztrácet čas jeho přesvědčováním. Nechce zřejmě připustit, že islám není jen korán a předpisy šaríy, ale také dějiny a lidé, kteří je tvoří svou vlastní žitou současností.

PhDr. Zdeněk Müller, CSc.
Arabista a historik, soustavně se zabývá současnými projevy islámu a muslimské civilizace. Jeho pravidelné články najdete na
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/zdenek-muller.php a na http://muller.blog.idnes.cz/

Knihy:
Jeruzalém mezi minulostí a budoucností (Paseka 2004),
Svaté války a civilizační tolerance (Academia 2005)
Dějiny Střední Asie (překlad, Nakladatelství Lidové noviny 2007)
Islám a islamismus (Academia 2010)

Titulní foto poskytl Zdeněk Müller,
ilustrační foto: Vladimír Šťastný (Jordánsko), Ivana a Antonín Vávrovi (Sýrie),
Mirka Baštová (Maroko)

Další rozhovory o muslimském světě:
Íránistka Zuzana Kříhová o íránských ženách i mužích
Arabista Miloš Mendel o víně v islámském světě
Dia Eddin Felfel: S povídačkami o kmenech, které se pobijí mezi sebou, začal Kaddáfí
Rachid Khalil: Budoucnost Sýrie je světlá
Petr Kučera vypráví o Turecku minulém i současném
Nakladatel Charif Bahbouh o arabské kultuře