Když vystoupím v Rangúnu z letadla, co mě čeká?
Nejprve bych popsal své první osobní dojmy. Když jsem v roce 1958 poprvé vystoupil na letišti v Rangúnu, kde jsem pak studoval na místní univerzitě, byla pro mne tehdy Barma (v rozhovoru budu užívat převážně tohoto jména země, známé nyní jako Myanma), velkou neznámou. Při cestách do Barmy v pozdějších letech se pro mne stalo rangúnské letiště familiární vstupní branou do země, kde jsem poznal mnoho sympatických a přátelských lidí a kde jsem se vždy cítil dobře. Dnes je letiště zmodernizované, formality jsou poměrně jednoduché. A pak se ocitnete před letištěm, kde se na vás vrhnou davy nosičů a taxikářů nabízejících své služby a již tam zažijete tu pravou barmskou atmosféru, která vás neopustí ani ve městě ani jinde v Barmě.

Cestovat do Barmy – ano či ne?“ je nejčtenější článek na našem webu. Ani opoziční barmské organizace se neshodnou na tom, zda zahraničním turistům cestu do Barmy doporučit. Jako hlavní důvod proti masové turistice v Barmě bývá uváděno, že je finančně plně ovládána juntou. Jak se na tuto záležitost díváte Vy?
O tom, jestli cestovat do Barmy se vede nejen u nás, ale i v zahraničí, již delší dobu poměrně živá diskuse. Zaznívají v ní hlasy, které turistům zájezdy nedoporučují z důvodu, který jste uvedl, ale též hlasy opačné, které naopak zahraniční turistiku do země podporují, neboť turisté přinášejí do Barmy informace a dávají konkrétním lidem obživu. Argumenty pro i proti jsou víceméně vyvážené a bylo by jistě dobré, kdyby i naši turisté, chystající se do Barmy, se nad touto stránkou cestování zamysleli. Jestli se ale rozhodnou Barmu navštívit nebo ne, je pouze jejich osobní věc.

Co doporučíte turistům v Barmě kromě hlavních památek? Loutkové divadlo? Koncert nějakého tradičního orchestru? Vodní festival?
Určitě bych doporučil shlédnout představení loutkového divadla, což je možné například v Rangúnu nebo v Mandalaji. Je dobré vědět, že barmské loutkové hry nebyly nikdy určeny dětem a zaměřovaly se na dospělé publikum. Zpracovávaly hlavně náměty z buddhistické mytologie, džátak (příběhů z Buddhova života), ale i světské výjevy. Barmské loutky jsou závěsné marionety na nitích (asi 70–110 centimetrů vysoké), vyřezané ze speciálního druhu dřeva, které loutkař ovládá shora. Klasický komplet má asi 28 loutek, loutkářskou skupinu tvoří asi 8 loutkářů a doprovází je i stejný počet hudebníků hrajících na tradiční barmské hudební nástroje. Velmi barvitým a dynamickým svátkem je vodní festival, který je spjat s bujarým veselím, kdy se lidé navzájem polévají vodou. Festival zahajuje barmský Nový rok a připadá na měsíc duben. Původním smyslem svátku byla očista vodou před vstupem do Nového roku, dnes se z toho stala zábava a vodní bitky. Kdo na festival přijede, musí počítat se sprškou, Barmánci jsou v tomto směru spravedliví. Návštěvníkům Rangúnu bych doporučoval zajít do Národního muzea, kde si mohou prohlédnout exponáty bývalého královského paláce v Mandalaji, zejména Lví trůn posledního krále Thipoa (byl odvezen do exilu v Indii v roce 1885) a královské regálie z 19.století.


Dr. Jan Bečka v rozhovoru s buddhistickým mnichem na nádvoří
Šweitigoumské pagody v Rangúnu

Jak poškozuje Pugam rozsáhlá stavební činnost?
O stavební činnosti a jejím dopadu na místní památky v Pugamu se hovoří poměrně často. Méně se ale připomíná skutečnost, že nejvíce Pugam poškodilo rozsáhlé zemětřesení v roce 1975, které pobořilo většinu z téměř 5000 místních pagod, chrámů a klášterů, některé pak zcela srovnalo se zemí. Po částečné rekonstrukci zůstalo na konci 20. století v Pugamu pouze asi 2000 sakrálních staveb.

Známý spisovatel George Orwell sloužil v letech 1922 až 1927 jako inspektor anglické imperiální policie v Barmě. Jak se v románu Barmské dny (1934) – Orwellově literární prvotině – odrážejí autorovy zkušenosti z doby jeho působení v zemi, a jak vylíčil tehdejší barmskou koloniální společnost?
Román je založen na autorových osobních zkušenostech a dojmech z koloniální Barmy 20. let 20. století a je do určité míry autobiografický. Flory, hlavní hrdina románu, není ovšem policistou, ale podnikatelem a končí život sebevraždou, zatímco Orwell pouze odchází z Barmy. Spisovatel nás prostřednictvím Floryho zavádí do prostředí vesnice v Horní Barmě (její jméno je smyšlené), kde se odehrává hlavní děj románu. Uvádí jej mistrná charakteristika úplatného a bezcharakterního barmského správního úředníka U Pchou Ťjina. Orwell zaměřuje svou kritiku především proti členům místní britské komunity, úředníkům a obchodníkům, jejich snobismu, nadutosti vůči „domorodcům“, jejich odtržitosti od místního života, kterou symbolizuje britský klub přístupný pouze Evropanům. Právě Flory se od svých krajanů liší, je jakousi „černou ovcí“ komunity, protože vyhledává spíše jiné společníky, jakým je například indický lékař Veraswami. Floryho sílící pocit opuštěnosti a ztracenosti vyústí až k odporu proti britské společnosti, k pocitu „společenské viny“ příslušníka vládnoucího národa vůči národu utlačovanému. Především v tomto smyslu předznamenávají Barmské dny orwellovské zaujetí pro spravedlnost a morální odpovědnost jedince v odporu proti tyranii, která promlouvá z jeho pozdější literární tvorby.

Lidé v Barmě, podobně jako např. v Thajsku, věří na duchy a bojí se duchů. V minulosti jim dokonce stavěli malé dřevěné domky. Žije nadále tato víra společně s buddhismem?
Přestože Barmánci jsou převážnou většinou buddhisté, u mnohých víra v duchy stále přežívá a buddhismis a animismus se prolínají. Téměř v každé domácnosti je kromě oltáříku s Buddhou možno nalézt i „strážného ducha domu“, v podobě kokosu s červeným turbanem na hlavě (symbolizuje „krále“ duchů a strážního ducha Mahagiriho z hory Pouppa v Horní Barmě), jemuž obyvatelé domu dávají pravidelně obětiny. Animistický původ mají dva největší náboženské svátky roku – již zmíněný vodní festival a také festival světel. Pozůstatkem animismu je víra v existenci lidské duše v podobě motýla (leippya). Barmánci věří, že duše není pevně spojena s tělem a ve spánku tělo dočasně opouští.

. .
Barmánci (i Barmánky) určitě ocení snahu cizince, který k nim promluví (třeba jen několika slovy) v jejich mateřském jazyce

Barmánci jsou drtivou většinou buddhisté a buddhismus je nepochybně spojen s mírumilovným postojem k životu. Historie Barmánců je ale téměř nepřetržitý sled válek se všemi sousedy stylem každý s každým. A Barmánci se zdají být obávanými válečníky, vždyť např. thajskou Ajuthaju vyvrátili několikrát, podnikali vojenské kampaně do Indie, Laosu, vyhnali útočící Číňany, jen kdysi nepřemožitelní Mongolové a Angličané v 19. století byli nad jejich síly. Buddhisté a války – jak to jde dohromady?
Války se skutečně neslučují s morálními principy buddhismu. Na druhé straně buddhistický král (a to platí nejen o barmském, ale právě tak o siamském a jiných) vystupoval jako světský vládce, který měl i povinnost zajistit stabilitu a rozkvět státu. V mocenské praxi bylo ovšem plnění tohoto závazku a zároveň důsledné dodržování morálních principů buddhistického náboženství jen stěží možné. Král byl proto oprávněn používat i násilných prostředků, mohl vést i války, ovšem pouze pokud to vyžadovaly náboženské zájmy, nazývaly se proto války za „vítězství dhammy“ (buddhistického učení). V barmské tradiční historii se k nim počítala například i válečná tažení za získání kopií buddhistického kánonu, nebo bílých slonů (považovaných za jednu z inkarnací Buddhy), případně i válečné výboje za šíření víry v sousedních zemích.

V knize Dějiny Barmy píšete o koncepci buddhistického státu: „Podle tradičních představ si lidé prvního vládce zvolili ze svých řad. Tento vladař, zvaný mahathamata (velký vyvolený), se zavázal, že zaručí pořádek, rozkvět dharmy (buddhistického učení)…“ Stalo se tak někdy v barmských dějinách?
Citát, který je základem Vaší otázky, je úryvkem z delšího textu, v němž se dále říká „blahobyt i duchovní spásu poddaných, kteří naopak slíbíli vladaři poslušnost a přijali odpovídající povinnosti”. Jedná se o klasickou buddhistickou představu, podle níž stát (monarchie) vznikl proto, že původní, harmonická lidská pospolitost se rozpadla kvůli egoismu a chtivosti po majetku některých jedinců, což vedlo k anarchii. Založení státu, který měl opět nastolit pořádek, bylo vlastně společenskou dohodou mezi vládcem (králem) a jeho poddanými. V historických dobách se tato koncepce v Barmě neuplatňovala, proto z barmských dějin neznáme ani případy, že by král byl volen lidmi země.


Barmský venkov kreslil Filip Trnka

Buddhističtí mniši před asi 100 lety ztělesňovali touhu Barmánců po odchodu britské moci. Poslední krvavě potlačený odpor proti vojenské vládě taktéž vedli mniši. Buddhističtí mniši a odpor proti moci – opět, jak to jde dohromady?
Před britskou anexí země v 19. století byl nejvyšším ochráncem buddhistického učení (dhammy) a mnišského řádu (sanghy) král, který měl právo i povinnost dohlížet na to, aby řád zachovával disciplínu. Britská správa tuto úlohu odmítla vykonávat a kázeň v řádu upadala. Část sanghy odsuzovala proto Brity z toho, že zavinili úpadek řádu a buddhismu a postavila se proti britské správě. Členům řádu, kteří se angažovali ve veřejných záležitostech se říkalo „političtí mniši”. U Outtama – jeden z nejznámějších „politických mnichů“ 20.–30.let (tedy období, kdy tito mniši hráli významnou úlohu v národním hnutí) – dokazoval, že buddhismus a barmská kultura nemohou vzkvétat pod cizí vládou a je nutné, aby mniši odešli z klášterů a zapojili se do odporu proti koloniální vládě. U Outtama nevybízel mnichy k násilným akcím či povstání, ale neodmítal radikální prostředky jako formu protestu proti kolonialismu a zdůvodňoval je náboženskými argumenty – pokud je totiž Barma podmaněnou zemí, její občané nemohou dosáhnout spasení, protože jsou otroky. Sám se účastnil mnohých veřejných kampaní, byl často koloniálními úřady vězněn a ve vězení nakonec i zemřel. Nedávná vystoupení mnichů proti vojenské vládě navazují na tradici veřejné angažovanosti sanghy v době kolonialismu, přestože konkrétní důvody a průvodní okolnosti současných protestních akcí jsou pochopitelně jiné než v minulosti.

Portugalci byli prvními Evropany, kteří ve větším počtu pronikali do Barmy. Mnozí se nechávali najímat jako žoldáci do barmských jednotek a pomáhali Barmáncům v dobyvačných válkách. V knize Dějiny Barmy píšete, že potomci Portugalců žijí v Barmě dodnes v okolí města Šweibhou. Má tato komunita ještě vztah k evropské kultuře?
Portugalci, kteří dnes žijí v okolí města Šweibhou, konkrétně ve vesnicích v údolí řek Mu a Čjintwin v Horní Barmě, jsou potomky žoldnéřů, kteří sem byli přestěhováni počátkem 17. století ze Syriamu (nedaleko Rangúnu), kde barmský král Anaukbheklun v roce 1613 zmařil pokus Portugalce Philipa de Brito e Nicote ustavit zde vlastní vládu. Portugalci si zachovali svou víru (katolické náboženství) jako hlavní znak své národní identity. O dnešní portugalské komunitě v Horní Barmě je ale známo velmi málo. Na internetu lze najít fotografie místních portugalských usedlíků žijících v údolí řeky Mu, reprodukované z knihy portugalského fotografa Joaquima Magalhăes de Castro z roku 2002 (Os Bayingyis do Vale do Mu – Luso Descendentes na Birmânia).

Všeobecně je známý příběh benátského kupce Marca Pola. I do Barmy pronikl benátský kupec, Caesar Fredericke na konci 16. století. Popisoval mj. bílé slony, které vlastnil barmský král. Co jiného se dovídáme z jeho cestopisu o Pegu, hlavním městě tehdejší barmské říše Taunngu, kde pobýval?
Frederick Caesar pobýval v městě Pegu v roce 1568, v době, kdy se tehdejší taunnguský král Bhuyinnaun vrátil z vítězného vojenského tažení proti siamské Ajuthaje. Benátský kupec popsal mimo jiné kořist, které se král zmocnil: drahokamy, zlato a stříbro převážené slony i množství zajatců, především ajuthajských aristokratů, přivezených do Pegu. S nelíčeným obdivem vylíčil nádheru královského paláce a dalších přepychových staveb v sídelním městě. K pasáži o bílých slonech uvádí, jaké úctě a péči se zde bílí sloni těšili, a že kvůli nim byl král ochoten jít i do války. Dále se dovíme, jak vypadala peguská armáda a jak bohatý a mocný byl král Pegu. V často citovaném výroku Caesar říká, že peguský král sice neměl válečné lodstvo, ale „na souši, co do vojáků, oblastí, které ovládal, zlata a stříbra, které vlastnil, mnohonásobně předčil i sílu mocných Turků”. Podrobně popisuje obchodní a finanční poměry v Pegu a v jiných městech taunnguské říše včetně celních předpisů pro cizí kupce. To bývá uváděno jako největší přednost jeho cestopisu. Poměrně málo se ale od něho dovíme o tehdejší barmské společnosti. Přesto jeho cestopis patří k nejlepším pramenům o taunnguské říši z konce 16.století.

Jaká je současná situace v Barmě po nástupu nové, nominálně civilní vlády v březnu 2011?
Koncem března 2011 byla rozpuštěna dosavadní vojenská vláda, Státní rada míru a rozvoje (SPDC) v čele s generálem Than Šweiem, který rezignoval na své dřívější funkce šéfa státu a vrchního velitele ozbrojených sil. Moc přešla do rukou vlády v čele s prezidentem Thein Seinem. Ten ve své nástupní řeči označil za hlavní vládní úkol hájit ústavu (přijatou v roce 2009) a budovat v souladu s ní v Myanmě „disciplinovanou a kvetoucí demokracii”. Podle zahraničních analytiků však zatím není zcela jasné, kdo má v zemi rozhodující slovo. V nové nominálně civilní vládě totiž zasedají mnozí bývalí generálové, kteří v podstatě setrvávají na svých dosavadních názorových pozicích. Nicméně se dá soudit, že se postupně prosazuje autorita Thein Seina, sice též bývalého generála, který ale projevuje jisté tendence k umírněnější politice. Svědčí o tom například skutečnost, že vláda obnovila kontakty s Aun Schan Su Ťij, která byla mj. hostem prezidenta a jeho manželky v Neipyijto (současném hlavním městě země) a účastnila se zde i několika pracovních seminářů. Vláda rovněž iniciovala obnovení rozhovorů s představiteli bývalých podzemních organizací, které v minulosti přistoupily na příměří s vojenským režimem, nicméně odmítly návrh reorganizovat své ozbrojené složky v tzv. „pohraniční stráž“ podřízenou barmskému velení. Dohodě s etnickými menšinami vláda přikládá značný význam, protože se obává, že by v opačném případě mohlo v Barmě dojít k obnovení občanské války. Byly podniknuty i jiné vstřícné kroky – poněkud se uvolnila tisková cenzura, političtí exulanti byli vyzváni k návratu do vlasti aj. Současně se Myanma více otvírá světu. Tyto skutečnosti svědčí o jisté snaze po změnách. Zda však nejbližší budoucnost přinese výraznější proměny, zůstává otevřenou otázkou.

.
Bagan (Pugan)

Těžit ropu začala v Barmě kdysi britská Burma Oil Company. Jak se v současnosti rozvíjí v Barmě ropný průmysl?
Barma má poměrně velké zásoby ropy. S její těžbou se započalo v malé míře již v době království. V období britské vlády v zemi získala monopolní postavení v těžbě a zpracování ropy společnost Burma Oil Company a před druhou světovou válkou měl ropný průmysl (soustředěný hlavně v oblasti Yeinamčjaunu, Čjauku v Horní Barmě) významné postavení v hospodářství země. Za druhé světové války a japonské okupace byla většina ropných polí a rafinérii zničena, poválečná obnova postupovala jen pomalu. V roce 1962 byl ropný průmysl znárodněn a až do roku 1988 těžbu a zpracování ropy provozovaly barmské společnosti, zejména Myanma Oil and Gas Enteprise. Po roce 1988 se ropného podnikání – těžby ropy na pevnině i na plošinách v moři – účastní i zahraniční společnosti, většinou asijské (čínské, malajsijský Petronas), ale i francouzská ropná společnost Total.

Barma je jedním z největších producentů drog.
Barma je po Afghánistánu druhým největším producentem klasických drog (opia, heroinu) na světě. Dnes však tyto drogy ustupují drogám syntetickým (extáze, methamphetamin), kde rovněž Barma patří k významným producentům. Vláda přislíbila, že problém vyřeší a produkci drog zastaví. Jsou podnikány různé akce proti jejich pašerákům (včetně spalování zabavených drog na veřejných prostranstvích). To však nestačí, protože rolníci v horských oblastech, kteří pěstují mák, z něhož se klasické drogy vyrábějí, nemají jiné náhradní plodiny, které by mohli pěstovat, aby se uživili. Navíc mnohé oblasti, kde se pěstoval mák a produkovaly drogy, byly až do nedávna mimo vládní kontrolu a obchodováním s nimi se zabývalo několik podzemních organizací etnických menšin působících v pohraničných oblastech země. Ještě obtížnější je však vypořádát se s užíváním a šířením syntetických drog, jejichž výroba je snazší. Tyto drogy se nejen pašují do zahraničí, ale nacházejí spotřebitele i mezi obyvateli Barmy včetně mladých lidí.

Zabýváte se studiem historie Barmy řadu let. Která časová období a které problémy Vás nejvíce zaujaly? Překládal jste rovněž z barmské literatury?
Zabývám se převážně moderními dějinami Barmy, to znamená obdobím od britské anexe země v 19. století až do současnosti. Zajímá mne zejména problematika rozvoje národního (protikoloniálního) hnutí ve 30.–40. letech 20. století, tedy v době, kdy se do jeho čela dostali mladí lidé z univerzitního prostředí, vůdci strany Naše Barma. Především z jejích řad vzešla v roce 1948, kdy Barma získala nezávislost, většina představitelů samostatného státu, ale i jejich politických oponentů, v prvé řadě komunistů, kteří krátce po vyhlášení nezávislosti zahájili v zemi občanskou válku. Zkoumal jsem ideologii a politické programy strany Naše Barma i její metody boje za osvobození země z britské koloniální nadvlády a posléze, za druhé světové války, i proti japonské okupaci země. O odbojovém hnutí v Barmě v letech okupace (1941–1945) jsem napsal obsáhlou monografii (The National Liberation Movement in Burma during the Japanese Occupation Period) vydanou v nakladatelství Academia (Praha, 1983), kde jsem věnoval pozornost i vzniku politicky orientované barmské národní armády. Zabýval jsem se také činností jednoho ze zakladatelů a posléze vrchních velitelů této armády, Aun Schana (otce známé barmské disidentky Do Aun Schan Su Ťij), který je mnohými historiky považován za architekta nezávislé Barmy: sám se ale nezávislosti nedožil, v roce 1947 byl zavražděn agenty svých politických protivníků. Chtěl bych připomenout, že mé vědecké publikace jsou do značné míry založeny na pramenech v barmském jazyce (dokumentech politických stran, projevech politiků, autobiografií, pamětí apod.), tedy materiálů, které v tehdejší době světová historiografie zabývající se Barmou ještě nevyužívala. Z témat, týkajících se období po nezávislosti, jsem psal mimo jiné o národnostní problematice Barmy a o barmské zahraniční politice nezúčastněnosti. V posledních letech jsem byl zapojen do týmového výzkumu vlivu náboženství ve společnosti a politice zemí jižní a jihovýchodní Asie.
Pokud se týče překladů z barmské literatury, je pravdou, že u nás nebyly publikovány – z různých důvodů, především ale nezájmu vydavatelů – překlady knih barmských spisovatelů/spi­sovatelek. Byly ale přeloženy a vydány překlady moderní barmské poezie či krátké prózy zejména v časopisu Nový Orient (seznam přeložených děl je možné nalézt v bibliografii ke knize Dějiny Barmy). Můžete si je vyhledat a přečíst v knihovně Orientálního ústavu.

Napsal jste také „Úvod do moderní barmštiny“. Přiblíží turisty více k Barmáncům, když se naučí třeba stovku základní slovíček?
V každém případě je dobré naučit se základním konverzačním obratům v barmštině. Barmánci určitě ocení snahu cizince, který k nim promluví (třeba jen několika slovy) v jejich mateřském jazyce, budou mile překvapeni, navodí to přátelskou atmosféru a vytvoří úsměv.

PhDr.Jan Bečka, CSc,
je absolventem FFUK v Praze (1962): obory barmština, angličtina, čeština. V letech 1958 až 1960 studoval na Rangúnské univerzitě v Barmě. V Orientálním ústavu AV ČR pracuje od roku 1964 a po skončení diplomatické mise opět od roku 2003. Kromě Dějin Barmy (2007) je autorem či spoluautorem několika dalších publikací o Barmě v češtině:
631 dní v Barmě (spolu s.D. Bečkovou)
Socialistická republika Barmský svaz
Barma po druhé světové válce (spolu s D. Bečkovou)
Úvod do moderní barmštiny
Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii. Tradice a současnost. (spoluautor).
v angličtině vydal (v USA) Historical Dictionary of Myanmar

Úvodní dvě fotografie poskytl Jan Bečka.
Ostatní fotografie Milena Weberová, na jejíž stránkách si můžete prohlédnout téměř 800 fotografií z Barmy.

Další články o Barmě:
Rozhovor se Sabe Amthor Soe, ředitelkou Burma Center Prague
Cestovat do Barmy – ano či ne?